Shippingจีน กรมศุลฯ ออกมาตรการยกเว้นอากรนำเข้าหน้ากากอนามัย

Shippingจีน ยกเว้นอากรนำเข้าหน้ากากาอนามัย- nextlogistics shippingจีน Shippingจีน กรมศุลฯ ออกมาตรการยกเว้นอากรนำเข้าหน้ากากอนามัย                                             Next Logistics 768x402

Shippingจีน กรมศุลกากรได้มีมาตรการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการและประชาชน โดยออกประกาศการลดอัตราและยกเว้นอากรขาเข้าตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530 (ฉบับที่ 3) เพื่อยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับหน้ากากชนิดที่ใช้ในห้องผ่าตัด และหน้ากากอนามัยเฉพาะหน้ากากกรองฝุ่น หมอกควัน หรือสารพิษ ตลอดจนบรรดาที่เป็นอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

อีกทั้ง ยังยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบที่นำเข้ามาเพื่อผลิตหน้ากากาอนามัย ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะส่งผลให้ต้นทุนในการนำเข้าหรือผลิตสินค้าหน้ากากอนามัยลดลงเป็นอย่างมาก มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 มี.ค. 2563 และให้สิ้นสุดผลใช้บังคับวันที่ 20 ก.ย. 2563

เนื่องจากกรมศุลฯ ได้ตระหนักถึงสภาวะการณ์ขาดแคลนหน้ากอนามัยในช่วงที่ผ่านมา จึงได้ เสนอให้มีการยกเว้นอากรขาเข้า สำหรับของที่ใช้รักษา วินิจฉัย หรือป้องกันโรคติดเชื้อ Virus Corona 2019 (Covid-19) และได้ออกประกาศมาตรการยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับหน้ากากอนามัยที่ใช้รักษา วินิจฉัย หรือป้องกันโรคติดเชื้อ Virus Corona 2019 (Covid-19) ได้แก่

■ หน้ากากอนามัยใช้ทางการแพทย์หรือชนิดที่ใช้ในห้องผ่าตัด (Surgical Mask) ประเภทย่อย 6307.90.40

■ หน้ากากาอนามัยเฉพาะหน้ากากกรองฝุ่น หมอกควัน หรือสารพิษ บรรดาที่เป็นอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย ตามประเภทย่อย 6307.90.90

■ อุปกรณ์ใดๆ ที่นำเข้ามาเพื่อใช้ในการผลิตหน้ากากตามประเภทพิกัดดังกล่าวด้วย เพื่อให้มาตรการการช่วยเหลือประชาชนครอบคลุมและทั่วถึงทุกภาคส่วน ประชาชนสามารถเข้าถึงการรักษา วินิจฉัยหรือป้องกันโรคติดเชื้อ Virus Corona 2019 (Covid-19) ได้มากขึ้น

โดยมีเงื่อนไขข้อยกเว้น ดังนี้

■ ผู้นำของเข้าต้องยื่นขออนุมัติก่อนการนำเข้า (จะได้รับการยกเว้นอากรเมื่อได้รับอนุมัติจากกรมศุลฯ) หากปรากฏภายหลังว่า ของที่ได้รับการยกเว้นอากรมิได้นำไปผลิตภายในกำหนดนับตั้งแต่วันที่นำของเข้า ผู้นำเข้าจะต้องชำระอากรตามปกติ หรือต้องส่งของนั้นออกไปนอกราชอาณาจักร

■ ของที่ได้รับการยกเว้นอากรจากกรมศุลฯ จะต้องนำไปใช้ผลิตหน้ากากชนิดที่ใช้ในห้องผ่าตัด ตามประเภทย่อย 6307.90.40 ภายในกำหนดเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่นำของเข้า

■หากมีเหตุจำเป็นที่จะต้องขยายเวลาในการผลิตจะต้องขออนุญาตต่ออธิบดีกรมศุลกากรก่อนครบกำหนดดังกล่าว ไม่เกิน 6 เดือน

มาตรการดังกล่าวจะส่งผลให้ต้นทุนในการนำเข้าหรือผลิตสินค้าหน้ากากอนามัยลดลง ทำให้บุคลากรทางการแพทย์ที่มีความจำเป็นต้องใช้หน้ากากอนามัยในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงประชาชนสามารถเข้าถึงสินค้าดังกล่าวได้อย่างทั่วถึง ภายในช่วงที่เกิดวิกฤตโรคระบาด Covid-19

ข้อมูลจาก : กรมศุลกากร