นำเข้าสินค้าจากจีน มีสินค้าประเภทใดบ้าง ที่ต้องมีใบอนุญาต อย.

นำเข้าสินค้าจากจีน สินค้าที่ต้องมีใบ อย. Next Logistics นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีน มีสินค้าประเภทใดบ้าง ที่ต้องมีใบอนุญาต อย.

นำเข้าสินค้าจากจีน ตามกฎหมายนั้นได้ระบุให้ สินค้าบางประเภท ต้องยื่นคำขอนำเข้า ณ ด่านอาหารและยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ก่อนนำเข้าทุกครั้ง เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัย 

เนื่องจากสินค้าบางประเภท เป็นสินค้าที่ถูกกำหนดมาอย่างเข้มงวด และการมีหนังสือรับรองการอนุญาตนำเข้าจาก อย. จะเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า สินค้านั้นได้ผ่านขั้นตอนการตรวจสอบมาอย่างรัดกุม และสามารถดำเนินการนำเข้าได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายตามขั้นตอนต่อไป

แล้วมีสินค้าประเภทใดบ้าง ที่ผู้นำเข้าต้องขอใบอนุญาต อย. ก่อนการนำเข้าสินค้าจากจีน ? Next Logistics มีคำตอบมาเฉลยว่ามีสินค้าประเภทใดบ้าง และมีขั้นตอนในการดำเนินการขอใบอนุญาตจาก อย. อย่างไร?

สินค้าประเภทใดต้องมีใบ อย. Next Logistics นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีน มีสินค้าประเภทใดบ้าง ที่ต้องมีใบอนุญาต อย.

เอกสารที่ต้องเตรียมยื่นคำขอต่อ อย. เพื่อนำเข้าอย่างถูกกฎหมาย  
 • ผู้นำเข้าต้องยื่น แบบคำขออนุญาตนำเข้าสินค้าชนิดนั้นๆ โดยสามารถคลิกและพิมพ์แบบคำขอได้จาก กองด่านอาหารและยา 
 • เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น หนังสือชี้แจงวัตถุประสงค์การนำเข้า
 • เตรียมบัญชีราคาสินค้า (Invoice) หรือใบตราส่งสินค้า (Air Waybill/ Bill of Lading/ Notification to Collect International Postal Items)
 • เตรียมสำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ หรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทหรือ ห้างหุ้นส่วนแสดงวัตถุประสงค์ และผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งออกมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
 • กรณีดำเนินการแทน ให้แนบหนังสือมอบอำนาจให้ดำเนินการแทน ติดอากรแสตมป์ 10 บาท พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • เอกสารเพิ่มเติมประกอบการยื่นขอ อาจมีความแตกต่างกันตามประเภทของสินค้า
 • เอกสารทุกใบต้องลงลายมือชื่อจริงทุกฉบับ
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สายด่วน อย. โทร. 1556 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 8.30-16.30 น.

*กรณีนำเข้าเครื่องสำอาง ต้องมีสถานที่เก็บสินค้า เอกสารของผู้ผลิต เช่น ส่วนผสม และใบรับรองต่างๆ ก่อนไปขออนุญาต อย.

ขั้นตอนเมื่อได้ใบอนุญาต อย.
 • หลังจากได้รับใบอนุญาต อย. แล้ว ผู้นำเข้าต้องจดทะเบียนเป็นผู้นำเข้าสินค้าจากจีน/หรือมอบหมายให้บริษัทชิปปิ้งขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้าแทน หลังจากนั้น แสดงหลักฐาน ณ ด่านตรวจสินค้า เพื่อจัดการให้ผ่านด่าน อย. ก่อนจะไปตรวจปล่อยสินค้ากับนายตรวจฯ ได้
 • การผ่านด่านตรวจสินค้านี้ ผู้นำเข้าต้องนำสินค้าตัวจริงกับใบอนุญาตไปยื่นที่ด่านฯ หากสินค้ากับใบอนุญาตตรงกัน ก็สามารถผ่านด่านฯ ได้ฉลุย อย่างไรก็ตาม ปัญหาส่วนใหญ่ที่พบของการผ่านด่าน อย. คือ สินค้าไม่ตรงกับการขออนุญาตไว้ เช่น ฉลากไม่ตรง ยี่ห้อสินค้าไม่ตรง ตลอดจนการระบุข้อมูลผิดพลาด ดังนั้น สิ่งที่ต้องระวังคือ วัตถุประสงค์ของการนำเข้าสินค้ากับการกรอกข้อมูล ควรจะตรงกัน อาทิ
 • กรณีนำเข้าเครื่องมือแพทย์ เพื่อใช้เฉพาะตัว ต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เฉพาะตัวเท่านั้น ไม่นำผลิตภัณฑ์ไปจำหน่าย และจะต้องแสดงรายละเอียดเครื่องมือแพทย์ที่นำเข้า รวมทั้งแสดงใบรับรองแพทย์ ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ เพื่อรับรองว่าผู้นำเข้าจำเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์ดังกล่าว
 • หรือกรณีการนำเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง เพื่อใช้เป็นตัวอย่างในการพิจารณาสั่งซื้อ หรือเพื่อใช้เฉพาะตัว จะต้องรับรองว่าจะไม่นำผลิตภัณฑ์ไปจำหน่าย จำกัดจำนวนนำเข้าตามหลักเกณฑ์
 • หรือกรณีนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อบริโภคเอง จะต้องมีจำนวนในการบริโภค ไม่เกิน 30 วัน และมีวัตถุประสงค์การนำเข้าเพื่อการบริโภคเท่านั้น ไม่นำผลิตภัณฑ์ไปจำหน่าย เป็นต้น
 • หากผ่านด่าน อย. มาได้แล้ว ก็เท่ากับว่าสินค้าที่นำเข้าจากจีนนั้น ตรงตามที่จดแจ้งไว้อย่างถูกต้อง เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจปล่อยตามปกติ

Next Logistics ให้บริการนำเข้าสินค้าจากจีนมาไทยแบบถูกกฎหมาย สามารถนำเข้าสินค้าที่มีใบอนุญาตจาก อย.ได้ โดยผู้นำเข้าต้องติดต่อขอใบอนุญาตจาก อย. ด้วยตนเอง หลังจากนั้น จึงจะสามารถดำเนินพิธีการศุลกากรนำเข้าได้ตามขั้นตอนต่อไป

ข้อมูล : http://pca.fda.moph.go.th/public_media_detail.php?id=2&cat=50&content_id=699

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *