Month: April 2020

นำเข้าสินค้าจากจีน สินค้าที่ต้องมีใบ อย. Next Logistics นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีน มีสินค้าประเภทใดบ้าง ที่ต้องมีใบอนุญาต อย.

นำเข้าสินค้าจากจีน มีสินค้าประเภทใดบ้าง ที่ต้องมีใบอนุญาต อย.

นำเข้าสินค้าจากจีน ตามกฎหมายนั้นได้ระบุให้ สินค้าบางประเภท ต้องยื่นคำขอนำเข้า ณ ด่านอาหารและยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ก่อนนำเข้าทุกครั้ง เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัย

ชิปปิ้ง 7 ประโยชน์ของการจัดการโลจิสติกส์บน Cloud - nextlogistics ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง 7 ประโยชน์ของการจัดการโลจิสติกส์บน Cloud 7                 1024x536

ชิปปิ้ง 7 ประโยชน์ของการจัดการโลจิสติกส์บน Cloud

ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ธุรกิจหลายแห่งทั่วโลกได้พัฒนาจากใช้งานระบบดั้งเดิมมาสู่การใช้แพลตฟอร์มบน Cloud เพิ่มมากขึ้น รวมไปถึงระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรที่สำคัญอย่าง ERP
(Enterprise Resource Planning )

นำเข้าสินค้าจากจีน Shipping Mark สำคัญอย่างไร ทำไมต้องมี ? - nextlogistics นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีน Shipping Mark สำคัญอย่างไร ทำไมต้องมี ? SHIPPING MARKS nextlogistics 01 1024x536

นำเข้าสินค้าจากจีน Shipping Mark สำคัญอย่างไร ทำไมต้องมี ?

Shipping Mark หรือเครื่องหมายของการจัดส่ง อาจหมายถึงคำ ตัวเลข หรือสัญลักษณ์ที่แสดงในแต่ละหน่วยบรรจุภัณฑ์ เพื่อระบุและจัดการกับสินค้าได้ง่ายขึ้น ซึ่งกฏของการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศหลายเจ้าของ (หลายใบตราส่ง) ได้มีการกำหนดให้สินค้าที่จะทำการขนส่งต้องจัดทำเครื่องหมาย / เลขหมาย และนำไปแสดงไว้ในใบตราส่งด้วย เพื่อแสดงให้ชัดเจนว่าสินค้านั้นเป็นของใบตราส่งใด