Shipping จีน รู้จักกับเครื่องหมาย มอก. บนสินค้าที่ควรรู้!

Shipping จีน 4เครื่องหมายnextlo_web shipping จีน Shipping จีน รู้จักกับเครื่องหมาย มอก. บนสินค้าที่ควรรู้! 4                 nextlo web 768x408

Shipping จีน จำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับสินค้า มอก. ซึ่งเป็นสินค้าพิเศษ และแตกต่างจากสินค้าปกติทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการนำเข้าสินค้า มอก.นั้น จะมีเรทค่าขนส่งที่สูงกว่า

Next Logistics จึงนำข้อมูลเกี่ยวกับ สินค้า มอก. เพื่อจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้นำเข้าสินค้าจากจีน

สินค้า มอก. หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ สินค้าที่ติดเครื่องหมาย มอก. แล้วเครื่องหมาย มอก. คืออะไร ?  

จริงๆ แล้ว มอก. ย่อมาจากคำว่า ‘มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม’ หมายถึง ข้อกำหนดทางวิชาการที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้กำหนดเป็นแนวทางแก่ผู้ผลิตในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพในระดับที่เหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุด โดยปัจจุบันมีมากกว่า 2,000 รายการ ที่ครอบคลุมสินค้าที่ใช้อยู่ ได้แก่ สินค้าอาหาร เครื่องใช้ไฟฟ้า ยานพาหนะ สิ่งทอ และวัสดุก่อสร้าง เป็นต้น

ทำไมผู้ผลิตหรือผู้บริโภคจะต้องรู้จัก ‘มอก.’ ?

ประโยชน์ต่อผู้ผลิต

 1. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
 2. ช่วยให้ได้สินค้าที่ผลิต มีคุณภาพสม่ำเสมอ
 3. ลดการใช้เครื่องจักร ลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อน ประหยัดเงินค่าต้นทุน
 4. สินค้ามีคุณภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถจำหน่ายได้ในราคาที่ถูกลง
 5. ช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้า ในการจัดซื้อหรือจัดจ้างของหน่วยงานราชการที่มีการกำหนดให้สินค้านั้นๆ ต้องได้รับ มอก.

ประโยชน์ต่อผู้บริโภค

 1. เป็นตัวเลือกในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพอย่างแท้จริง
 2. สร้างความอุ่นใจและปลอดภัยในการนำไปใช้งาน
 3. กรณีชำรุด สามารถหาอะไหล่ซ่อมได้ง่าย เพราะสินค้ามีมาตรฐานเดียวกัน จึงสามารถใช้ทดแทนกันได้
 4. วิธีการบำรุงรักษาใกล้เคียงกัน ไม่ต้องหัดใช้สินค้าใหม่ทุกครั้งที่ซื้อ ได้สินค้าคุณภาพดีขึ้นในราคาที่คุ้มค่ากับการใช้งาน

ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจส่วนรวมหรือประโยชน์ร่วมกัน

 1. เป็นบรรทัดฐานทางการค้า ทำให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคมีความเข้าใจตรงกัน
 2. ทำให้เกิดความยุติธรรมในการซื้อขาย
 3. ประหยัดการใช้ทรัพยากรของชาติ ทำให้มีการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 4. สร้างโอกาสทางการแข่งขันกับผู้ประกอบการไทย
 5. ป้องกันสินค้าคุณภาพต่ำเข้ามาจำหน่ายในประเทศ
 6. สร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศ

หมายเลข มอก. คือ หมายเลขที่กำหนดขึ้น เพื่อระบุลำดับที่ของการออกมาตรฐานและปีที่ สมอ. ประกาศ เป็นมาตรฐาน ซึ่งระบุอยู่บนตัวสินค้า ปัจจุบัน สมอ. ได้อนุญาตในการแสดงเครื่องหมาย มอก. กับผลิตภัณฑ์ 5 เครื่องหมาย ดังต่อไปนี้

Shipping จีน มาตรฐานทั่วไป shipping จีน Shipping จีน รู้จักกับเครื่องหมาย มอก. บนสินค้าที่ควรรู้! 001

1. เครื่องหมายมาตรฐานทั่วไป เป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ สมอ. กำหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑ์นั้นไว้แล้ว ซึ่งผู้ผลิตสามารถยื่นขอการรับรองคุณภาพโดยสมัครใจ (มาตรฐานทั่วไป) เพื่อการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ให้เป็นไปตามเกณฑ์กำหนดในมาตรฐานและหลักประกันให้กับผู้บริโภคหรือผู้ซื้อว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีคุณภาพ มีความปลอดภัย คุ้มค่าสมราคา เช่น ผลิตภัณฑ์อาหารวัสดุก่อสร้าง วัสดุสำนักงาน เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น

shipping จีน Shipping จีน รู้จักกับเครื่องหมาย มอก. บนสินค้าที่ควรรู้! 002

2. เครื่องหมายมาตรฐานบังคับ เป็นเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน (มาตรฐานบังคับ) ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคและป้องกันความเสียหาย โดยกฎหมายบังคับผู้ผลิต ผู้นำเข้าและผู้จำหน่าย ต้องผลิต นำเข้า และจำหน่ายแต่ผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตามมาตรฐานแล้วเท่านั้น ซึ่งจะต้องมีเครื่องหมายมาตรฐานบังคับ ติดแสดงไว้ทุกหน่วยเพื่อแสดงว่าผลิตภัณฑ์นั้น ได้ผ่านการตรวจสอบรับรองแล้วตามกฎหมาย เช่น ไม้ขีดไฟ สายไฟฟ้า บัลลาสต์ ผงซักฟอก ท่อพีวีซี ผลิตภัณฑ์ เหล็ก ถังดับเพลิง ของเล่นเด็ก หมวกกันน็อค เป็นต้น

Shipping จีน มาตรฐานเฉพาะความปลอดภัย shipping จีน Shipping จีน รู้จักกับเครื่องหมาย มอก. บนสินค้าที่ควรรู้! 003

3. เครื่องหมายมาตรฐานเฉพาะด้านความปลอดภัยเป็นเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ที่ต้องมีความปลอดภัยในการใช้งาน ซึ่งสำนักงาน มอก. จะกำหนดมาตรฐาน มุ่งเน้นเฉพาะเรื่องความปลอดภัยเป็นสำคัญเพื่อให้การคุ้มครองแก่ผู้บริโภคด้านความปลอดภัยในการใช้งาน เช่น เตารีด พัดลมไฟฟ้า เป็นต้น เครื่องหมาย มีทั้งแบบบังคับและไม่บังคับ หากเป็นแบบบังคับ ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และผลิตสินค้าให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด ทั้งผู้ผลิต ผู้นำเข้าและผู้จำหน่าย

Shipping จีน มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม shipping จีน Shipping จีน รู้จักกับเครื่องหมาย มอก. บนสินค้าที่ควรรู้! 004

4. เครื่องหมายมาตรฐานเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม เป็นเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติในการรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น การประหยัดน้ำและการไม่ก่อให้เกิดมลพิษในอากาศเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน และการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศ เช่น เครื่องซักผ้าประหยัดน้ำ
ตู้เย็นที่ไม่ใช้สาร CFC เป็นต้น เครื่องหมายนี้มีทั้งแบบบังคับ และไม่บังคับ หากเป็นแบบบังคับก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ต้องทำผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด ทั้งผู้ผลิต ผู้นำเข้า และ ผู้จำหน่าย

shipping จีน Shipping จีน รู้จักกับเครื่องหมาย มอก. บนสินค้าที่ควรรู้! 005

5. เครื่องหมายมาตรฐานเฉพาะด้านความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า เป็นเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติของความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถทำงานร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่นหรือใช้พร้อมกันได้และไม่ส่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้ในระดับหนึ่ง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น โทรศัพท์ โทรสาร เครื่องรับ-ส่งวิทยุและเครื่องมือทางการแพทย์ เป็นต้น เครื่องหมายนี้ มีทั้งแบบบังคับและไม่บังคับ หากเป็นมาตรฐานบังคับ ผู้ผลิต ผู้นำเข้า และผู้จำหน่ายจะต้องผลิต นำเข้า และจำหน่ายแต่ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานเท่านั้น

สำหรับผู้นำเข้าสินค้ามือใหม่ ควรศึกษาข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับการนำเข้าสินค้าจีนหรือ Shipping จีน แบบถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อลดความเสี่ยงในการถูกจับ หรือคลิกที่ www.nextlogistics.co.th บริษัทผู้นำเข้าสินค้าจากจีน ให้บริการ Shipping จีน แบบถูกต้องและผู้ประกอบการทุกคนไว้วางใจ นำเข้าเอกสารทั้งหมดในชื่อของลูกค้า ที่สำคัญ ประหยัดค่าขนส่งเพียงกิโลกรัมละ 29 บาท ศึกษาเพิ่มเติม รู้จักของต้องห้ามกับของต้องกำกัดก่อนนำเข้าประเทศไทย เรื่องบริการ Shipping จีน อย่างถูกกฎหมายต้องให้ Next Logistics เป็นผู้ดูแล

อ้างอิงข้อมูล https://www.tisi.go.th/

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *