นำเข้าสินค้าจากจีน Shipping Mark สำคัญอย่างไร ทำไมต้องมี ?

นำเข้าสินค้าจากจีน Shipping Mark สำคัญอย่างไร ทำไมต้องมี ? - nextlogistics นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีน Shipping Mark สำคัญอย่างไร ทำไมต้องมี ? SHIPPING MARKS nextlogistics 01 768x402

นำเข้าสินค้าจากจีน Shipping Mark หรือเครื่องหมายของการจัดส่ง อาจหมายถึงคำ ตัวเลข หรือสัญลักษณ์ที่แสดงในแต่ละหน่วยบรรจุภัณฑ์ เพื่อระบุและจัดการกับสินค้าได้ง่ายขึ้น 

ซึ่งกฏของการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ การนำเข้าสินค้าจากจีน ได้มีการกำหนดให้สินค้าที่จะทำการขนส่งต้องจัดทำเครื่องหมาย/เลขหมาย และนำไปแสดงไว้ในใบตราส่งสินค้าด้วย เพื่อแสดงให้ชัดเจนว่าสินค้านั้นเป็นของใบตราส่งใด

ทำไมเครื่องหมายการจัดส่งสินค้ามีความสำคัญในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
เพราะความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีโลจิสติกส์ ส่งผลให้โครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสินทางโลกสามารถรองรับปริมาณสินค้าจำนวนมหาศาลได้เพิ่มขึ้นทุกปี รวมทั้งปัจจุบัน Shipping Mark ถือเป็นสิ่งที่ต้องแสดงตามกฎหมายหรือพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 มาตรา 211 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า “ผู้นำของเข้าหรือผู้ส่งของออกผู้ใดไม่จัดให้มีเครื่องหมายหรือเลขหมายกำกับหีบห่อหรือภาชนะบรรจุของ หรือไม่แสดงเครื่องหมายหรือเลขหมายไว้ในเอกสารที่เกี่ยวกับของนั้น ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท*

อย่างไรก็ตาม เพื่อป้องกันการผิดพลาดในการขนส่ง อุบัติเหตุ การสูญเสีย ปัญหาด้านศุลกากร หรือความเสียหายที่เกิดจากการจัดเก็บที่ไม่เหมาะสม หรือการจัดการที่ไม่ถูกต้อง แต่ละหน่วยของบรรจุภัณฑ์จึงจำเป็นต้องทำเครื่องหมายการจัดส่งอย่างถูกต้องและครบถ้วน นอกจากนี้ เพื่อให้กระบวนการขนส่งในทุกขั้นตอนเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย รวมถึงป้องกันความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้นระหว่างต้นทางจนถึงปลายทาง ตลอดจนเพื่อความปลอดภัยของสินค้าระหว่างขนส่ง

แต่ละหีบห่อของสินค้า จึงควรมีเครื่องหมายและเลขหมายหีบห่อ (Shipping Mark) อย่างถูกต้องและครบถ้วน รวมทั้งจำเป็นต้องนำไประบุไว้ในเอกสารนำเข้า – ส่งออกทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น Commercial Invoice, B/L Packing List และ AWB (Air Way Bill) อีกด้วย

ของประเภทใดที่ควรแสดงเครื่องหมายการจัดส่ง
■ ของที่นำเข้า-ส่งออกทั้งหมดสามารถแสดงเครื่องหมายการจัดส่ง (Shipping Mark) ในระดับที่แตกต่างกัน
■ ของบางอย่างอาจครอบคลุมเครื่องหมายการจัดส่งเกือบทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่ง
■ ในขณะที่ของบางอย่างอาจอ้างอิงถึงเครื่องหมายการจัดส่ง 1 หรือ 2 ประเภทขึ้นไป
■ รายการบรรจุควรครอบคลุมเครื่องหมายการจัดส่งให้มากที่สุด นอกเหนือจากรายการบรรจุภัณฑ์
■ ใบตราส่งสินค้า และใบแจ้งหนี้การค้า ควรครอบคลุมเครื่องหมายการจัดส่งที่เกี่ยวข้องด้วย

รายละเอียดที่สำคัญบางประการที่ผู้นำเข้า – ส่งออก ควรพิจารณา

■ เครื่องหมายระบุท่าเรือต้นทาง – ปลายทาง รวมทั้งจุดโอนใดๆ ควรระบุไว้ในการจัดส่งอย่างน้อย 3 ด้าน รายละเอียดเหล่านี้ควรเขียนเป็นภาษาที่เหมาะสมสำหรับประเทศต้นทางและประเทศปลายทาง

■ ขนาดและน้ำหนักของสินค้าสินค้าขนส่ง ควรรวมน้ำหนัก สุทธิและน้ำหนักรวมของการจัดส่งพร้อมกับขนาดของบรรจุภัณฑ์

■ จำนวนกล่องและจำนวนกล่องทั้งหมดในการจัดส่ง โดยเฉพาะเมื่อมีการจัดส่งจำนวนมาก ซึ่งรายละเอียดเหล่านี้จะช่วยในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าการจัดส่งเสร็จสมบูรณ์

■ การอ้างอิงผลิตภัณฑ์ อาจเป็นคำอธิบายของผลิตภัณฑ์หรือรหัสผลิตภัณฑ์ ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อเป็นการป้องกันการโจรกรรม หากมีข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ เช่น ขนาด สี หรือวันหมดอายุ สามารถรวมไว้เพื่อช่วยในการประมวลผลสินค้าที่จุดปลายทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียดเหล่านี้สามารถพิมพ์เป็นข้อความบนแพ็คเกจ หรืออาจรวมอยู่ในบาร์โค้ดเพื่อเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบ

คำแนะนำสำหรับผู้ส่งออกที่ต้องจัดการกับเครื่องหมายการจัดส่ง

■ ควรมีคำแนะนำการจัดการเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ไว้ในภาชนะด้านนอกด้วย
■ สินค้าที่ได้รับการจัดการโดยผู้คนจากหลายเชื้อชาติ การใช้เครื่องหมายการขนส่ง ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากลจากมาตรฐาน ISO 780 (เครื่องหมายรูปภาพสำหรับการจัดการสินค้า) สามารถช่วยให้เข้าใจความหมายที่ตรงกัน

ตัวอย่างของ Shipping Marks 

ตัวอย่างของ Shipping Marks Next Logistics นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีน Shipping Mark สำคัญอย่างไร ทำไมต้องมี ? Shipping Marks Next Logistics 1024x1024

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *